MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » Zgłaszanie wyrobów zawierających azbest

data publikacji:  03-12-2019 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  03-12-2019 | 13:42
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Zgłaszanie wyrobów zawierających azbest

 

Urząd Miasta Imielin przypomina właścicielom nieruchomości którzy posiadają lub użytkują wyroby zawierające azbest, o obowiązku zgłaszania tego faktu do dnia 31 stycznia każdego roku zgodnie z par .10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010r. ( DZ.U. 2011.8.31).

 

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest obejmuje właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości. Informację o wyrobach zawierających azbest przedkłada się wg załączonego poniżej wzoru .

 

Złożenie Informacji poprzedza wykonanie na właściwym formularzu Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. .

 

informacja o wyrobach zawierających azbest

 

ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabronione jest samodzielne demontowanie oraz transportowanie odpadów zawierających azbest. W celu usunięcia i unieszkodliwienia tego typu odpadów, konieczne jest zawarcie umowy z uprawnionym do tego podmiotem.

 

 

do pobrania :

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest