MENU PRZEDMIOTOWE » KONSULTACJE SPOŁECZNE

data publikacji:  19-04-2017 | 13:04
data ostatniej modyfikacji:  05-11-2021 | 11:57
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Patryk Przebindowski

 

ROK 2021

 

 

Zarządzenie Nr BM 0050.78.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

 

data publikacji: 05.11.2020 r.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

data publikacji: 05.11.2020 r.

 

wyniki konsultacji:

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2021/2022

 

 

data publikacji: 28.06.2021 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.56.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 16 czerwca 2021 roku  w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2021/2022

 

data publikacji: 17.06.2021 r.

 

 

Konsultacje z mieszkańcami miasta Imielin projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" i "Zasłużony dla Miasta Imielin"


data publikacji: 10.05.2021 r.

 

 

ROK 2020

 

PROTOKÓŁ z dnia 24.11.2020 r. z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.


 

Zarządzenie Nr BM.0050.74.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 13.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi.

 

data publikacji: 13.11.2020 r.

 

 

 


 

 

 

wyniki konsultacji:

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021

 

 

data publikacji: 25.08.2020 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.51.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 14 sierpnia 2020 roku  w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021.

 

 

data publikacji: 14.08.2020 r.

 

 


Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021.

 

 

data publikacji: 14.08.2020 r.

 

 

ROK 2019

wyniki konsultacji :

PROTOKÓŁ z dnia 28.10.2019 roku z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

 

data publikacji: 28.10.2019 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.56.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.


Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

 

 

data publikacji: 16.10.2019 r.

 

 

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin.

 

 

data publikacji: 16.09.2019 r.

 

Termin konsultacji od 16.09.2019 do 23.09.2019 roku

 

wyniki konsultacji:

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziesięcym na terenie miasta Imielin.

 

 

 

KONSULTACJE  Z MIESZKAŃCAMI   MIASTA IMIELIN  W SPRAWIE WZNIESIENIA POMNIKA W MIEŚCIE IMIELIN “PAMIĘCI  OFIAR  II  WOJNY ŚWIATOWEJ”

 

 

Szanowni mieszkańcy,Zapraszamy do udziału w konsultacjach, których celem jest poznanie odpowiedzi na pytanie: “Czy jesteś za wzniesieniem pomnika w Mieście Imielin “Pamięci ofiar II wojny światowej” na cmentarzu parafialnym przy ul.Pokoju w Imielinie?”.

    Konsultacje są przeprowadzane do dnia 14 sierpnia 2019 roku do godz. 15.30:
1)  w formie bezpośredniej – poprzez pobranie formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81- parter, przy wejściu głównym, w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin oraz MCK - Bibliotece Miejskiej, ul.Imielińska 92 – wypożyczalnia, w godzinach pracy Biblioteki Miejskiej.
Po udzieleniu odpowiedzi, wrzucenie Formularza Konsultacyjnego do urny znajdującej się :
-  w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81, 41-407 Imielin-parter (przy wejściu głównym)  w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin oraz MCK - Bibliotece Miejskiej, ul.Imielińska 92 – wypożyczalnia, w godzinach pracy Biblioteki Miejskiej.

2) w formie elektronicznej – poprzez pobranie udostępnionego na stronie BIP Urzędu Miasta Imielin oraz na stronie internetowej www.imielin.pl Formularza Konsultacyjnego, a następnie przesłanie jego skanu na adres mailowy : ankieta@imielin.pl .

Ponadto w dniu 5 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) w godzinach od 16.oo do 18.oo w Bibliotece Miejskiej przy ul.Imielińskej 92 w Imielinie odbędzie się dyżur Pani Bernadety Ficek – inicjatorki budowy pomnika “Pamięci ofiar II wojny światowej”. Wtedy również będzie można zweryfikować listę osób, których nazwisko i imię wraz z rokiem urodzenia zostaną umieszczone na pomniku, dopisać kolejne ofiary, których nazwisk dotąd nie udało się ustalić, poprawić ewentualne błędy w zapisie imion, nazwisk czy w roku urodzenia i śmierci. Jest to ważne, gdyż planowane jest jeszcze w tym roku jego postawienie.Ponadto na pomniku zostanie wykuty napis:

Mieszkańcom Imielina,
ofiarom II wojny światowej w latach 1939-1945,
poległym na wszystkich frontach Europy i w partyzantce,
rozstrzelanym w Imielinie w 1939 roku, zamordowanym
w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach,
zamęczonym w więzieniach i zaginionym na
robotach przymusowych.
        Mieszkańcy Imielina 2019 rok


Przechodniu - Ciał naszych tu nie ma,
ale odmów na tym miejscu,
„Ojcze Nasz” za spokój naszych dusz.

 

                        Jan Chwiędacz


                        Burmistrz Miasta ImielinImielin, 01.08.2019r.

 

do pobrania :

 

formularz konsultacji

 

Zarządzenie Nr BM.0050.44.2019 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wzniesienia pomnika w mieście Imielin „Pamięci ofiar II wojny światowej”.

 

Zarządzenie nr BM.0050.43.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29 lipca 2019 roku, w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wzniesienia pomnika w mieście Imielin „Pamięci ofiar II wojny światowej”.

 

 

wyniki konsultacji:

Zbiorcze wyniki  konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wzniesienia  pomnika w mieście Imielin “Pamięci ofiar II wojny światowej”

 

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie  wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez miasto Imielin w roku szkolnym 1029/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

 

wyniki konsultacji :

 

Protokół przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez Miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

 


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

 

wyniki konsultacji:

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

 

Rok 2018

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu  bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez  Miasto Imielin.

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez  Miasto Imielin.

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis_

 

ROK 2017

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie.

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie : Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi  na 2018 rok 

 

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA IMIELIN W SPRAWIE PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA IMIELIN.

 

Przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Imielin w ośmioletnią szkołę podstawową - konsultacje

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis  

 

ZWIĄZEK METROPOLITALNY  -  KONSULTACJE

 

ZWIĄZEK METROPOLITALNY - WYNIKI KONSULTACJI