MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA

data publikacji:  07-04-2011 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  12-06-2017 | 12:41
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Krzysztof Wanat

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

 

drugie piętro, pokój 31

tel.  32 225 41 22

tel.  32 225 41 23

 


W zakresie ochrony środowiska prowadzone są sprawy:

 1. ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i ochrona wód wynikające z przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska,
 2. prowadzenie kontroli stosowania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 3. wydawanie decyzji, przyjmowanie wyników pomiarów i zgłoszeń w przypadkach zwykłego korzystania ze środowiska,
 4. prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
 5. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
 6. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew (-a),
 7. wymierzanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia i za niszczenie zieleni,
 8. zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami,
 9. przygotowanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony przyrody i innych,
 10. opiniowanie wniosków dot. gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 11. organizacja, koordynacja i nadzór zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, m.in. prowadzenie rejestrów:
  • - zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • - przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • - wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 12. rozpatrywanie spraw w zakresie zmiany stanu wody na gruntach,
 13. uzgadnianie rocznego limitu zalesiania w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na leśne,
 14. realizacja zadań wynikających z uproszczonego Planu urządzenia lasu - lasy gminne,
 15. prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa i ochrony zwierząt,
 16. edukacja ekologiczna,
 17. planowanie i realizacja zadań w ramach dochodów budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych,
 18. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji ekologicznych, w tym prowadzenie Publicznie Dostępnego Wykazu - dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku,
 19. koordynacja i współpraca przy realizacji powierzonych zadań z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy, w szczególności z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji oraz Referatem Gospodarki Komunalnej,
 20. przygotowywanie projektów uchwał z zakresu ochrony środowiska.