MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » uchwały, zarządzenia

data publikacji:  07-04-2011 | 14:48
data ostatniej modyfikacji:  23-02-2021 | 15:58
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Uchwała Nr XXIV/181/20 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/2020 Rady MIasta Imielin z dnia 28 października 2020 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Uchwała Nr XXIV/180/20 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Imielin oraz określenie warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 Uchwała Nr XXIII/169/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28.10.2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28.10.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Uchwała Nr XXII/153/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28.10.2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.Uchwałą Nr XXII/152/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym


Uchwała Nr XXII/150/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28.10.2020 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.Uchwała Nr XXII/149/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28.10.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin. 

Uchwała nr XLII/263/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin.  

 

Zarządzenie Nt BM.0050.50.2015 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Nowozachęty w Imielinie

 

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta ImielinUchwała Nr IX/42/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnychUchwała Nr IX/43/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyUchwała Nr IX/44/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

  

 

Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

 

 

  

Uchwała Nr XXV/154/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

Uchwała Nr XXV/84/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

  

  

 

Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Imielin na lata 2015-2018"