MENU PRZEDMIOTOWE » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

data publikacji:  23-03-2020 | 14:07
data ostatniej modyfikacji:  15-03-2021 | 08:36
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

Deklaracja dostępności

 

Urząd Miasta Imielin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miasta Imielin.

 

 

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu:

 

Niezgodności:

 

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu
 • - brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • - Pliki PDF (powód: część plików nie jest dostępnych cyfrowo )

 

Wyłączeń:

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • - poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

 

Ponadto strona posiadają następujące ułatwienia:

 • - podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • - możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

 • - mapa strony

 • - focus wokół elementów nawigacyjnych.

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2014-06-24

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-18

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Imielin e-mail: sekretariat@imielin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 225 55 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna - Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-407 Imielin

 

Dostępność wejścia do budynku

Urząd Miasta Imielin zajmuje jeden budynek. Wejścia główne do budynku znajdują się od ulicy Imielińskiej 81. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca tel. 32 225 55 05. Ponadto w budynku znajduje się winda.

Budynek jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

Korytarze, winda oraz schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.

W bliskiej odległości od wejścia do budynku znajduje się wyznaczone, i bezpłatne miejsce parkingowe do osób niepełnosprawnych.

 

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które maja trudności w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-407 Imielin, e-mail: burmistrz@imielin.pl lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 225 55 05, do 3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd.


Do budynku Urzędu Miasta Imielin może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

 

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Miasta jest wyposażony w windę.

 

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca, które jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

 

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

 • wykorzystanie bezpłatnego narzędzia RoboBraille lub OCR do odczytu treści skanu lub

 • kontakt na adres e-mail sekretariat@imielin.pl – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.

 

Instrukcja obsługi narzędzia RoboBraille:

 1. Wskaż dokument lub artykuł. Należy wybrać plik z dysku (np. skan lub zdjęcie dokumentu), podać adres strony internetowej, na której znajduje się artykuł lub wkleić skopiowany tekst.

 2. Określ format docelowy Twojego dokumentu, dostępne są następujące formaty docelowe:

 • MP3 audio.

 • Dokument (np. doc/docs – Microsoft Word).

 • Braille (obecnie usługa nie obsługuje języka polskiego).

 1. Wskaż adres e-mail (na który zostanie przesłane tłumaczenie).

 

Instrukcja obsługi narzędzia OCR:

 1. Wybierz plik z dysku – select file.

 2. Na liście rozwijanej wybierz język – Polish.

 3. Wybierz format pliku, w jakim zostanie zapisany dokument docelowy – domyślnie Microsoft Word(docx).

 4. Następnie należy wybrać przycisk, convert.

 5. Następnie należy pobrać plik ze strony, który będzie miał taką samą nazwę jak plik wyjściowy tylko inne rozszerzenie.

 

 

 

Koordynator do spraw dostępności : Bożena Cała

Zarządzenie Nr. BM.2000.20.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 17 wrzesnia 2020 r. w sprawie powołanie koordynatora do spraw dostępności.

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego