MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » Program Gospodarki Niskoemisyjnej

data publikacji:  09-05-2016 | 13:02
data ostatniej modyfikacji:  24-06-2020 | 16:16
autor dokumentu: Krzysztof Wanat
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Imielin

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Imielin

Uchwała Nr XXII.146.2016 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2016 roku w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Imielin"

  

Imielin, 22 lipca 2016r.


OŚ.604.11.2016O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz.U. poz. 353 z późniejszymi zmianami),  i n f o r m u j ę

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Imielin.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu opracowywanego dokumentu wynika z faktu, iż realizacja jego postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko następuje po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.
Biorąc pod uwagę powołane opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Imielin.

 

Obwieszczenie z dnia 22.07.2016r.

Opinia sanitarna ŚPWIS w Katowicach

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Gmina Imielin przystąpiła do wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

PGN jest dokumentem obejmującym tematykę gospodarki energią na obszarze gminy, jej efektywnego wykorzystania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Realizacja PGN ma przyczynić się do osiągnięcia przez Polskę celów pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej.

PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju lokalnej gospodarki w Gminie dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe lata może zwiększać szanse uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Osoby i instytucje związane z sektorem obiektów /instalacji użyteczności publicznej, handlem, usługami, przemysłem, sektorem mieszkalnictwa, oświetleniem ulicznym oraz  transportem/ zachęcamy do zgłoszenia planów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych. Pierwsze z nich powinny przyczyniać się do ograniczania zużycia energii finalnej, redukcji emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, natomiast planowane zadania nieinwestycyjne mogą być związane, m.in. z planowaniem miejskim, zamówieniami publicznymi, strategią komunikacyjną, promowaniem gospodarki niskoemisyjnej etc. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną rozpatrzone pod kątem możliwości ujęcia ich w opracowaniu.

Serdecznie zachęcamy do  aktywnej współpracy przy opracowywaniu PGN oraz zgłoszenia na przygotowanych formularzach planowanych zadań. Formularze dostępne są poniżej. Zgłoszone przedsięwzięcia powinny być opisane ze wskazaniem zakresu rzeczowego i finansowego oraz ram czasowych realizacji. Wypełnione formularze oraz ewentualne pytania prosimy wysyłać bezpośrednio na adres: pgnimielin@atmoterm.pl  w terminie do 12 czerwca 2016 r. Wykonawcą projektu jest firma ATMOTERM S.A z siedziba w Opolu.

 

INFORMACJA O ANKIETYZACJI

 

FORMULARZE:

Ankieta dla mieszkańców do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Odnawialne źródła energii

Podmioty gospodarcze budynki, instalacje

Podmioty gospodarcze transport