MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » druki wniosków do pobrania

data publikacji:  07-04-2011 | 14:47
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2018 | 12:35
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Krzysztof Wanat

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (-a).

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

Informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami