MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

data publikacji:  31-01-2019 | 13:49
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2019 | 13:52
autor dokumentu: Marzanna Fabian
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami) nałożyły na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Na podstawie art. 298 ust. 2 ww. ustawy opłatę zobowiązane są ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

W związku z  powyższym, właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Miasta Imielin, którzy zmniejszyli naturalną retencję terenową poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, a odwodnienie ich posesji nie następuje do systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej, winni składać do Burmistrza Miasta Imielin OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ (do pobrania na dole strony lub w siedzibie Urzędu Miasta Imielin).

Oświadczenia, uzupełnione przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty retencyjnej, należy składać:

  1. w wersji elektronicznej przesyłając na skrzynkę E-puap (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego),
  2. w formie dokumentu papierowego,  w sekretariacie Urzędu Miasta Imielin,
  3. w formie dokumentu papierowego, za pomocą poczty na adres: Gmina Imielin ul. Imielińska 81 41-407 Imielin

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Dane kontaktowe:

Krzysztof Wanat - Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, pokój nr 31, nr tel.: 32 22 54 123

 

do pobrania

Oświadczenie: