MENU PRZEDMIOTOWE » OCHRONA ŚRODOWISKA » Informacje o środowisku i jego ochronie

data publikacji:  26-04-2011 | 14:19
data ostatniej modyfikacji:  06-06-2017 | 13:16
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008.199.1227) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie. Informacje te, dotyczące miasta Imielin, można uzyskać klikając w poniższy link po uzupełnieniu odpowiednio nazwy województwa, powiatu i miasta.

 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam;jsessionid=955E059E6E1EBFED4E1A866A202D2D10.jboss2?cid=79540