BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Burmistrz

data publikacji:  14-04-2011 | 13:57
data ostatniej modyfikacji:  11-05-2011 | 10:15
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Katarzyna Chowaniec

Burmistrz Miasta Imielin

 

mgr inż. Jan Chwiędacz

 

Burmistrz Miasta:

 

1. jest organem wykonawczym miasta Imielin,

 

2. wykonuje zadania miasta określone ustawą o samorządzie gminnym, statutem miasta Imielin oraz innymi obowiązujących przepisami prawa.

 

3. reprezentuje miasto i Urząd Miasta na zewnątrz,

 

4. jest kierownikiem Urzędu Miasta w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,

 

5. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych miasta,

 

6. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

7. udziela pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

 

8. jest szefem obrony cywilnej w mieście, który w szczególności :

 

a) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

 

b) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta,

 

c) realizuje zadania odnośnie zarządzenia kryzysowego w mieście,

 

9. jest Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,

 

10.sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością :

 

a) Zastępcy Burmistrza Miasta,

 

b) Sekretarza Miasta,

 

c) Skarbnika Miasta,

 

d) Kancelarii tajnej,

 

e) Wewnętrznej kontroli finansowej.

 

f) Ochrony środowiska

 

11. wydaje przepisy w sprawach nie cierpiących zwłoki.

 

12. wykonuje czynności zastrzeżone dla Burmistrza w przepisach szczególnych,

 

13. zapewnia dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnej, ochronę danych osobowych,

 

14. sprawuje nadzór nad działalnością podległych mu referatów.