BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Skarbnik

data publikacji:  07-04-2011 | 14:17
data ostatniej modyfikacji:  11-07-2014 | 13:26
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

Skarbnik Miasta

 

mgr Katarzyna Lamik

 

 

Skarbnik Miasta zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowym miasta oraz obsługą finansowo-księgową miasta i Urzędu Miasta. Skarbnik Miasta wykonuje zadania i obowiązki wynikające z art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.)

 

Do zadań Skarbnika Miasta, należy w szczególności:

 

1. bezpośrednie kierowanie i nadzór nad pracą referatu finansowo-budżetowego,


2. organizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji,


3. organizowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,


4. kierowanie rachunkowością budżetu miasta i Urzędu Miasta,


5. kontrasygnata czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań,


6. opracowywanie analiz gospodarki finansowej miasta oraz wynikających z nich wniosków,


7. przygotowywanie projektu budżetu miasta i aktów prawnych związanych z jego realizacją,


8. współdziałanie z Radą Miasta i jej komisjami w zakresie swojego działania,


9. wykonywanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów,


10. przedstawianie Burmistrzowi Miasta wniosku dotyczącego upoważnienia osoby do prowadzenia spraw gospodarki finansowej na czas nieobecności Skarbnika,