BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN » Sekretarz

data publikacji:  07-04-2011 | 14:17
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2019 | 08:35
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Sekretarz Miasta

 

mgr Bożena Cała

 

Sekretarz Miasta zajmuje się organizacją Urzędu Miasta .

 

Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

 

1. nadzór i opracowywanie projektów przepisów regulujących zasady organizacji i pracy Urzędu Miasta,


2. zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania Urzędu Miasta oraz organizowanie jego pracy,


3. inicjowanie działań zmierzających do utrzymania właściwego poziomu dyscypliny pracy lub usprawniania pracy,


4. nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych, gospodarką etatami i funduszem płac,


5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu Miasta,


6. prowadzenie spraw miasta w zakresie powierzonym przez Burmistrza Miasta,


7. współdziałanie z Radą Miasta i jej komisjami oraz nadzorowanie prac obsługi Rady Miasta,


8. koordynowanie spraw związanych z wyborami i organizacją referendów,


9. organizowanie współpracy miasta z zagranicą, sąsiednimi gminami, związkami gmin, organizacjami społecznymi i sejmikiem samorządowym,

 

 10. analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji,

 

 11. wnioskowanie w sprawach nadawania odznaczeń państwowych,

 

12. zapewnienie należytej obsługi stron,

 

13. nadzór nad zaopatrzeniem materiałowo-technicznym Urzędu Miasta,

 

14. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy /art.951 Kodeksu 10 Cywilnego/,

 

15. wykonywanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej stosownie do zakresu działania i obowiązujących przepisów,

 

16. sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych mu referatów,

 

17. organizacja przyjmowania, ewidencji i załatwiania skarg i wniosków,

 

18. koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach, porozumieniach międzygminnych oraz spółkach prawa handlowego, stowarzyszeniach itp.

 

19. prowadzenie spraw związanych z promocją miasta.